Bloedonderzoek - Dierenkliniek HeemskerkDierenkliniek Heemskerk

Bloedonderzoek

bloedonderzoek
Eén van de voordelen van de Vetscan is dat wij naast de (bij andere bloedanalyse-apparaten) “gangbare” parameters ook schildklierhormoon (Thyroxine of T4), galzuren (stijging bij hepatitis, leverinfecties), globulinen en electrolyten (Natrium en Kalium) In-house kunnen onderzoeken. Met name de mogelijkheid om In-house schildklierhormoon te bepalen zien wij als een belangrijk voordeel van de Vetscan omdat hyperthyreoidie (te snel werkende schildklier) bij de kat en hypothyreoidie (te traag werkende schildklier) bij de hond regelmatig voorkomt.

De resultaten van een bloedonderzoek moeten altijd kritisch bekeken worden.
Als we bijvoorbeeld een te lage T4-waarde (= schildklierhormoon) meten, maar de patiënt toont in de verste verte niet het beeld van een patiënt met een te trage schildklierfunctie (hongerig, normaal drinken, dik, dom, traag en treurig), moeten we niet gelijk de diagnose hypothyreoidie (oftewel trage schildklierfunctie) stellen en de patiënt met schildklierhormonen behandelen; we moeten verder onderzoek doen. Een verstopte kater met een hoog ureum, is niet meteen een ongeneeslijke nierpatiënt!
In sommige gevallen is de bloeduitslag alleen al alleszeggend, maar in veel gevallen zal het bloedonderzoek eerst samen met het verhaal van de eigenaar, het klinisch onderzoek, het röntgenologisch of echoscopisch onderzoek de diagnose kunnen bevestigen.
De bij een patiënt gemeten waarden worden vergeleken met zogenaamde referentiewaarden. Die referentiewaarden zijn verkregen door een grote groep gezonde dieren van een bepaalde diersoort te onderzoeken. Wij hebben dan enige zekerheid, dat die referentiewaarden de normaalwaarden zijn voor een gezond dier.
Toch moeten we er rekening mee houden dat de overgang van normaal naar ziek een grijs gebied is. Het kan dus gebeuren, dat een dier een afwijkende waarde heeft bij een bepaald bloedonderzoek, maar toch niets mankeert, en andersom. Naarmate de waarde verder afwijkt van de normaalwaarden is de kans groter dat de patiënt echt iets mankeert.
Zeer belangrijk is zich te realiseren, dat alleen de referentiewaarden bruikbaar zijn die horen bij de meetmethode, bij de apparatuur waarmee het bloed van de betreffende patiënt gemeten is.
De resultaten van de bepalingen kunnen sterk beïnvloed worden door allerlei invloeden van buitenaf: manier van bloed afnemen, nuchter of niet nuchter, stress, tijd tussen bloed afnemen en meten enz.
Bij veel metingen is het een groot voordeel, dat die in onze kliniek zelf uitgevoerd kunnen worden: geen transport en een zeer korte tijd tussen bloedafname en meting zorgen voor betrouwbaardere uitslagen. We hebben tevens bijna direct uitslag en kunnen dus ook (veel) sneller handelen. In sommige gevallen moeten waarden enkele malen gemeten worden om zeker van onze zaak te zijn.
Kortom: als u vragen hebt bij een bloedonderzoek, trek nooit zelf conclusies, maar vraag ons helderheid te verschaffen. U zou zich nodeloos ongerust kunnen maken over kleine afwijkingen in het bloed, die misschien niets te betekenen hebben.

Uitleg bij enkele veel onderzochte paramaters bij bloedonderzoek

Wij maken in onze kliniek gebruik van het Vetscan VS2 bloedanalyse-apparaat; de hier genoemde normaalwaarden gelden alleen voor dit bloedanalyse apparaat.

Kreatinine

Doel: Kreatinine is een maat voor de nierfunctie.
Uitleg: Kreatinine is een afbraakproduct van kreatine, dat in spierweefsel voorkomt.
Onder normale omstandigheden is het gehalte aan kreatinine in het bloed continu redelijk constant op een bepaald niveau, omdat het constant via de nieren wordt uitgescheiden. De hoeveelheid kreatinine in het bloed is een maat voor het uitscheidingsvermogen van de nieren. Helaas zien we bij een nierprobleem pas een duidelijke stijging van het kreatinine gehalte in het bloed als al 60% van de nierfunctie verloren is gegaan. Bij sterk gespierde honden en snelle vermagering zien we hoge kreatinine waarden; bij magere honden met weinig spieren een laag gehalte aan kreatinine.
Normaalwaarden
Hond : 27 – 124 umol/l
Kat: 27 – 186 umol/l
* Lage waarden:
Dieren met weinig spieren
Te korte tijd tussen bloedafname en meting
* Hoge waarden:
Verminderde nierfunctie door acuut of chronisch nierlijden
Uitscheiding via de nieren minder door uitdroging of shock
Afsluiting urinewegen (kater)
Plasma is rood door kapotte rode bloedcellen (hemolyse)
Getrainde dieren met veel spiermassa
Suikerziekte (en slecht eten!)
Behandeling met een antibioticum uit de groep Cephalosporinen

Ureum (of BUN)

Doel: Ureum is een maat voor de nierfunctie.
Uitleg: Ureum wordt in de lever gevormd uit ammoniak, dat voor het grootste deel afkomstig is uit de afbraak van eiwitten. Het wordt voor het grootste deel uitgescheiden via de nieren. De bepaling van ureum zegt dus iets over de ureumproductie in de lever en over de uitscheidingscapaciteit van de nieren. Om invloed van voedseleiwitten uit te sluiten, is het beter om de patiënt 12 uur te laten vasten vóór bloedafname.
Normaalwaarden
Hond : 2.5 – 8.9 mmol/
Kat: 3.6 – 10.7 mmol/l
* Lage waarden:
Verminderde leverfunctie
Minder eiwitopname via het voedsel
Minder afbraak van lichaamseiwit (anabole steroïden)
Verhoogde urineproductie
* Hoge waarden:
Verminderde nierfunctie door acuut of chronisch nierlijden
Verhoogde afbraak van eiwitten: hoge eiwitopname via de voeding, koorts met verhoogde stofwisseling bij bijv. een te snel werkende schildklier of gebruik van prednison.
Verminderde nierdoorbloeding: uitdroging, bloedverlies, shock, lage bloeddruk door verminderde hartfunctie.
Ziekte van Addison
Afsluiting van de plasbuis, o.a. bekend bij de kater (FLUTD)

ALP (AF of AP): Alkalisch Phosphatase

Doel: ALP is o.a. een maat voor leverproblemen en botafwijkingen
Uitleg: ALP is een enzym, dat door verschillende organen wordt geproduceerd. We meten de ALP die door levercellen en beencellen wordt geproduceerd. Een verhoging van ALP zegt alleen iets, als die verhoging minimaal 2 keer de maximale normaalwaarde is en moet altijd in samenhang met andere metingen beoordeeld worden; bij vermoeden van leverlijden altijd de galzuren meten. Deze meting zegt bij katten veel minder dan bij honden.
Normaalwaarden
Hond: < 150 U/l
Kat: < 90 U/l
* Lage waarden: geen betekenis
* Hoge waarden:
Leveraandoeningen: gestoorde galafvoer, acute en chronische leverontstekingen
Jonge dieren (normaal)
Toediening van corticosteroïden (bijv. Prednison)
Ziekte van Cushing
Toediening van bepaalde narcose middelen (barbituraten)
Ingrijpende of uitgebreide botaandoeningen.

GPT (ALAT of ALT)

Doel: GPT is een maat voor levercelbeschadiging
Uitleg: GPT komt vrij in het bloed bij beschadiging van levercellen. Dat kan een geringe
beschadiging zijn die snel herstelt, maar ook bij zeer ernstig levercelverval. Een verhoging van GPT zegt alleen iets, als die verhoging minimaal 2 keer de maximale normaalwaarde is en moet altijd in samenhang met andere metingen beoordeeld worden; bij vermoeden van leverlijden altijd de galzuren meten. Het is een waardevolle bepaling bij zowel hond als kat.
Normaalwaarden:
Hond : < 118 U/l
Kat: < 100 U/l
* Lage waarden: geen betekenis
* Hoge waarden:
Acute en chronische (actieve) leverontsteking
Koorts, geringe belasting met giftige stoffen of medicijnen,
darmontsteking: geringe verhoging.
Ernstige vergiftiging
Leverbeschadiging door ongeval
Levertumoren (bij uitzaaiingen vaak niet verhoogd!)
Galwegontsteking
Leververvetting bij de kat
Shock

Glucose

Doel: Glucose (=suiker) bepaling is vooral van belang bij suikerziekte (diabetes mellitus)
Uitleg: Teveel glucose in het bloed wordt o.a. veroorzaakt doordat het hormoon “insuline” niet meer in staat is om de suikerverbranding voldoende te laten plaats vinden. Bij het vinden van te veel glucose in de urine moet altijd de glucose spiegel in het bloed gemeten worden. Het kan namelijk ook zijn, dat er glucose in de urine terecht komt door een verlies van suiker via de nieren. In dat geval is de bloedsuikerspiegel te laag. Bij suikerziekte komt glucose in de urine terecht omdat er te veel in het bloed zit. Insuline therapie wordt nooit gestart op basis van alleen een urine onderzoek; het zou een dodelijke injectie kunnen betekenen.
Normaalwaarden:
Hond : 3.3 – 6.1 mmol/l
Kat: 3.9 – 8.3 mmol/l
* Lage waarde:
Te veel insuline gespoten bij een suikerziekte patiënt
Tumor van de alvleesklier waardoor teveel insuline wordt geproduceerd
Ziekte van Addison
Ondervoeding
Toy breed hypoglycemie
* Hoge waarden:
Na een maaltijd (gering verhoogd)
Stress (kat!)
Suikerziekte
Voorstadium suikerziekte, direct in aansluiting op de loopsheid
Ziekte van Cushing
Toediening van corticosteroïden (bijv. Prednison)

Totaal eiwit (of TP)

Globulinen maken 38 % uit van de eiwitten in het bloed van kat en hond, de andere 62 % bestaat uit eiwitten die de vloeistofdruk onderhouden (vrnl. Albumine) en uit Fibrinogeen, een eiwit die de stolling in het bloed regelt. Een toename van de waarde van de totale eiwitten in het bloed van de komt o.a. voor bij bepaalde fysiologische omstandigheden waaronder uitdroging en kanker van het beenmerg en het bloed. Een daling van deze waarden kan worden geassocieerd met ondervoeding, inwendige bloedingen en lever-en nieraandoeningen. Lage niveaus aan globuline kunnen voorkomen bij aandoeningen van het immuunsysteem, zoals infecties en immuun-gemedieerde ziekten. Hogere globuline waarden worden gezien bij stress, uitdroging, bloedziekten, leverziekten, hart- en vaatziekten, allergiën, diabetes en arthritis.
Normaalwaarden:
Hond : 54 – 82 gr/l
Kat: 54 – 82 gr/l

Thyroxine (T4, schildklierhormoon)

Hyperthyreoïdie is de aandoening waarbij de schildklier te veel schildklierhormoon Thyroxine (T4) produceert. Thyroxine is een belangrijk hormoon wat er voor zorgt dat allerlei stofwisselings-processen op de juiste manier verlopen. Wanneer er te veel thyroxine geproduceerd wordt (hyperthyreoïdie), zal dat leiden tot een versnelde stofwisseling met allerlei gevolgen. Hyperthyreoidie is vooral bij de (oudere) kat een bekend probleem, de klachten zijn verhoogde eetlust maar tegelijk vermagering, uiteindelijk kan de verhoogde thyroxine spiegel in het bloed hartproblemen veroorzaken hetgeen zich het eerst uit als benauwdheid. Hyperthyreoïdie is bij de hond een zeldzame aandoening en komt vele malen minder vaak voor dan de hypothyreoïdie waarbij er te weinig schildklierhormoon geproduceerd wordt. Bij hypothyreoïdie bij de hond zien we meestal de volgende klachten: sloom, traag, dik worden ondanks weinig eten, huidproblemen zoals jeuk, schilfers en kaalheid, opzoeken van warmere plaatsen of de verwarming.
Normaalwaarden:
Hond: 14 – 52 nmol/l
Kat: 19 – 62 nmol/l

Cholesterol

Te hoge cholesterol gehaltes in het bloed zijn ook bij de hond een welvaartsverschijnsel welke door de huidige levenswijze veroorzaakt worden. Het leidt tot een reeks van gezondheidsproblemen (vetafzettingen in de aderen, diarree, infecties aan de pancreas, etc.). Bij één op de zeven honden is een te hoge cholesterol- of triglyceride-waarde in het bloed een bestaand feit. Een te hoog cholesterolgehalte in het bloed kan een indicatie zijn voor de aanwezigheid van stofwisselingsproblemen zoals suikerziekte en nierziekten. Een (veel) te hoge cholesterol spiegel in het bloed kan (bij honden die de daarbij horende klachten hebben; zie bij Thyroxine) bovendien een goede indicatie zijn voor een te traag werkende schildklier. Cholesterol kan, evenals Schildklierhormoon (T4), in ons eigen lab onderzocht worden.
Normaalwaarden hond: 3.1 – 7.1 mmol/l.